1399/01/12
دریافت تفاهم نامه ها با دستگاه های اجرایی
 عنوانتوسطتاریخ تصویبحجم فایل 
افزایش 15%نرخ خدمات دفاتر در سال 1396 مدیر سایت1396/03/17967.87 KBدانلود
تفاهم نامه اداره استاندارد استان خوزستانمدیر سایت1391/05/15416.69 KBدانلود
تفاهم نامه اداره بهزیستی استانمدیر سایت1391/07/08472.82 KBدانلود
تفاهم نامه اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستانمدیر سایت1391/06/07575.76 KBدانلود
تفاهم نامه اداره کل دامپزشکی استان خوزستانمدیر سایت1391/08/14547.49 KBدانلود
تفاهم نامه اداره کل راه و شهرسازی استانمدیر سایت1394/01/311.27 MBدانلود
تفاهم نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامیمدیر سایت1394/02/02917.27 KBدانلود
تفاهم نامه اداره کل ورزش و جوانان استانمدیر سایت1393/10/101.07 MBدانلود
تفاهم نامه ادراه کل زندان هامدیر سایت1393/07/072.28 MBدانلود
تفاهم نامه بانک انصار استان خوزستانمدیر سایت1392/03/20961.02 KBدانلود
تفاهم نامه بیمه ملتمدیر سایت1395/03/09788.04 KBدانلود
تفاهم نامه سازمان جهاد کشاورزیمدیر سایت1394/03/04938.11 KBدانلود
تفاهم نامه شادکسمدیر سایت1393/09/101.03 MBدانلود
تفاهم نامه شرکت آب و فاضلاب استانمدیر سایت1391/07/011.82 MBدانلود
تفاهم نامه شرکت آب و فاضلاب روستاییمدیر سایت1394/02/091.64 MBدانلود
تفاهم نامه شرکت آب و فاضلاب شهرستان اهوازمدیر سایت1391/07/021.24 MBدانلود
تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستانمدیر سایت1391/10/16233.65 KBدانلود
تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق اهوازمدیر سایت1391/07/10562.09 KBدانلود
تفاهم نامه شرکت خدمات ارتباطی رایتلمدیر سایت1391/10/11854.43 KBدانلود
تفاهم نامه شرکت شهرک های صنعتی خوزستانمدیر سایت1391/06/07447.85 KBدانلود
تفاهم نامه شرکت گاز استان خوزستانمدیر سایت1390/06/14437.14 KBدانلود
تفاهم نامه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهوازمدیر سایت1391/09/26262.76 KBدانلود
تفاهم نامه شعبه بیمه سامانمدیر سایت1394/02/02725.54 KBدانلود
تفاهم نامه شهرداری اهوازمدیر سایت1392/12/062.03 MBدانلود
تفاهم نامه شهرداری بندر امام خمینی (ره)مدیر سایت1393/10/30980.11 KBدانلود
تفاهم نامه شهرداری دزفولمدیر سایت1393/11/141.06 MBدانلود
تفاهم نامه شهرداری شوشترمدیر سایت1391/09/29948.27 KBدانلود
تفاهم نامه فی ما بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمدیر سایت 745.82 KBدانلود
تفاهم نامه فی ما بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمدیر سایت 338.90 KBدانلود
تفاهم نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمدیر سایت1391/10/07961.36 KBدانلود
تفاهم نامه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مدیر سایت1391/06/12632.64 KBدانلود
تفاهم نامه و نرخ شهرداری آبادانمدیر سایت1392/11/144.90 MBدانلود
نرخ ثبت احوال ( کارت ملی هوشمند)مدیر سایت1395/07/2818.34 KBدانلود
نرخ نامه اداره استاندارد استان خوزستانمدیر سایت1391/06/0752.00 KBدانلود
نرخ نامه اداره بهزیستی استانمدیر سایت1391/07/1357.50 KBدانلود
نرخ نامه اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستانمدیر سایت1391/06/0752.50 KBدانلود
نرخ نامه اداره کل امور زندان هامدیر سایت1393/11/1366.50 KBدانلود
نرخ نامه اداره کل دامپزشکی استان خوزستانمدیر سایت1391/09/0160.50 KBدانلود
نرخ نامه اداره کل ورزش و جوانانمدیر سایت1393/11/1362.00 KBدانلود
نرخ نامه بار هوایی شادکسمدیر سایت1393/10/0646.50 KBدانلود
نرخ نامه جهادکشاورزیمدیر سایت1394/09/2415.87 KBدانلود
نرخ نامه راه و شهرسازی استانمدیر سایت1394/03/1655.50 KBدانلود
نرخ نامه سازمان فنی و حرفه ای استانمدیر سایت1395/02/0848.00 KBدانلود
نرخ نامه شرکت آب و فاضلاب استان مدیر سایت1394/03/161.17 MBدانلود
نرخ نامه شرکت آب و فاضلاب روستایی استانمدیر سایت1394/06/1757.50 KBدانلود
نرخ نامه شرکت آب و فاضلاب شهرستان اهوازمدیر سایت1394/06/1783.50 KBدانلود
نرخ نامه شرکت توزیع نیروری برق استانمدیر سایت1394/03/1656.00 KBدانلود
نرخ نامه شرکت توزیع نیروی برق اهوازمدیر سایت1393/12/1365.50 KBدانلود
نرخ نامه شرکت خدمات ارتباطی رایتلمدیر سایت1391/10/1156.50 KBدانلود
نرخ نامه شرکت سهامی مخابرات استانمدیر سایت1393/02/1273.00 KBدانلود
نرخ نامه شرکت شهرک های صنعتی خوزستانمدیر سایت1391/06/0753.00 KBدانلود
نرخ نامه شرکت گاز استان خوزستانمدیر سایت1394/06/1768.50 KBدانلود
نرخ نامه شعبه بیمه سامانمدیر سایت1393/11/1346.00 KBدانلود
نرخ نامه شهرداری اهوازمدیر سایت1394/03/1617.23 KBدانلود
نرخ نامه شهرداری بندر امام خمینی (ره)مدیر سایت1394/3/1661.50 KBدانلود
نرخ نامه شهرداری دزفولمدیر سایت1393/11/1370.00 KBدانلود
نرخ نامه شهرداری شوشترمدیر سایت1394/03/1675.50 KBدانلود
نرخ نامه فرهنگ و ارشاد اسلامیمدیر سایت1391/12/0654.00 KBدانلود
نرخ نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمدیر سایت1391/10/0750.50 KBدانلود
نرخ نامه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگریمدیر سایت1391/06/0757.50 KBدانلود