1399/01/12
اعضای کارگروه
رئیس کارگروه
آقای جمال عالمی نیسی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
دبیر کارگروه
آقای محسن سزاری مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و امنیت استانداری
عضو کارگروه
آقای علی صالح نساج مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان
عضوکارگروه
خانم کبری قربانی بیرگانی رئیس مجمع صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهرستانهای تابعه