1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان هوزه

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 عباس جلالي عبدالحسن 72-21-1113 87/12/21 93/02/25 96/02/25 هويزه 6445116117 0612-4623816 خيابان امام رضا- كوچه جنب فرمانداري- ساختمان پست فعال