1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان لالی

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 زهرا فولادی میرزا 72-21-1261 83/05/01 95/12/11 98/12/11 لالی 6494143577 06143296550 بلوار امام خمینی (ره)- بعد از میدان 21 دی- روبروی دبیرستان فعال  
2 اشكان صباحي ابراهیم 72-21-1027 89/04/23 90/04/23 93/04/23 لالی 6494147984 06823222832 بلوار آيت ا... طالقاني- نبش كوچه فرعي گلستان فعال  
3 مسعود هزاريان سوخته علی 72-21-1321 87/12/21 94/06/12 97/06/12 لالی 6494135811 06143224129 ميدان بسيج - جنب پمپ بنزين فعال