1397/02/02
لیست دفاتر شهرستان اندیکا

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 اكرم صالحي نوروز علی 72-21-1274 88/02/30 93/09/02 96/09/02 اندیکا 6491887553 0682-2621710-2621533 خيابان احمد آباد قيطاس فعال